દૈન્ય ઓ પ્રપત્તિ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Gujarati) હરિ હે દોયાલ મોર જય રાધા-નાથ્ બારો બારો એઇ-બારો લોહો નિજ સાથ્ બહુ જોનિ, ભ્રમિ’ નાથ! લોઇનુ શરણ્ નિજ-ગુણે કૃપા કોરો’ … Continue reading દૈન્ય ઓ પ્રપત્તિ