હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Gujarati) હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ