શ્રી તુલસી પ્રણામ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Gujarati) (ૐ)વૃંદાયૈ તુલસી દેવ્યૈ પ્રિયાયૈ કેશવસ્ય ચ વિષ્ણુ-ભક્તિ-પ્રદે દેવી સત્યવત્યૈ નમો નમઃ ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર