જીવ્ જાગો

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Gujarati) જીવ્ જાગો જીવ્ જાગો, ગૌરચાંદ બોલે કોત નિદ્રા જાઓ માયા પિશાચીર-કોલે ભજિબો બોલિયા એસે सम्सार-ભિતરે ભુલિયા રોહિલે તુમિ અવિદ્યાર ભરે તોમારે લોઇતે આમિ હોઇનુ … Continue reading જીવ્ જાગો

શ્રી ગુરુ પ્રણામ

Śrī Guru praṇāma (in Gujarati) ૐ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્ ઉન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ