ଶ୍ରୀ ସଚି ତନଯାଶ୍ଟକଂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Odiya) (୧) ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ-ଵରଣ-ଗୌର-ଵର-ଦେହଂ ଵିଲସିତ-ନିରଵଧି-ଭାଵ-ଵିଦେହଂ ତ୍ରି-ଭୁଵନ-ପାଵନ-କୃପଯଃ ଲେଶଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୨) ଗଦ୍ଗଦାଂତର-ଭାଵ-ଵିକାରଂ ଦୁର୍ଜନ-ତର୍ଜନ-ନାଦ-ଵିଶାଲଂ ଭଵ-ଭଯ-ଭଂଜନ-କାରଣ-କରୁଣଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୩) ଅରୁଣାଂବର-ଧର ଚାରୁ-କପୋଲଂ ଇଂଦୁ-ଵିନିଂଦିତ-ନଖ-ଚଯ-ରୁଚିରଂ ଜଲ୍ପିତ-ନିଜ-ଗୁଣ-ନାମ-ଵିନୋଦଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୪) ଵିଗଲିତ-ନଯନ-କମଲ-ଜଲ-ଧାରଂ ଭୂଷଣ-ନଵ-ରସ-ଭାଵ-ଵିକାରଂ ଗତି-ଅତିମଂଥର-ନୃତ୍ଯ-ଵିଲାସଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୫) ଚଂଚଲ-ଚାରୁ-ଚରଣ-ଗତି-ରୁଚିରଂ ମଂଜିର-ରଂଜିତ-ପଦ-ଯୁଗ-ମଧୁରଂ ଚଂଦ୍ର-ଵିନିଂଦିତ-ଶୀତଲ-ଵଦନଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୬) ଦ୍ରିତ-କଟି-ଡୋର-କମଂଡଲୁ-ଦଂଡଂ ଦିଵ୍ଯ-କଲେଵର-ମୁଂଡିତ-ମୁଂଡଂ ଦୁର୍ଜନ-କଲ୍ମଷ-ଖଂଡନ-ଦଂଡଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୭) […]