ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Odiya) ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ ପୂରବ-ଭାଗେ ଦ୍ଵିଜମଣି ଗୋରା ଅମନି ଜାଗେ ଭକତ ସମୂହ ଲୋଇଯା ସାଥେ ଗେଲା ନଗର-ବ୍ରାଜେ ‘ତାଥୈ ତାଥୈ’ ବାଜଲୋ ଖୋଲ୍ ଘନ ଘନ ତାହେ ଝାଜେର ରୋଲ୍ ପ୍ରେମେ ଢଲଢଲ … Continue reading ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ