ଗୁରୁଦେଵ୍

Gurudeva (in Odiya) ଗୁରୁଦେଵ୍! କୃପାବିଂଦୁ ଦିଯା, କୋରୋ ଏଇ ଦାସେ ତୃଣାପେଖା ଅତି ହୀନ ସକଲ ସହନେ, ବଲ ଦିଯା କୋରୋ, ନିଜ-ମାନେ ସ୍ପୃହ-ହୀନ ସକଲେ ସମ୍ମାନ କୋରିତେ ଶକତି ଦେହୋ ନାଥ! ଜଥାଜଥ ତବେ ତୋ ଗାଇବୋ, ହରି-ନାମ-ସୁଖେ … Continue reading ଗୁରୁଦେଵ୍