ଶୁଦ୍ଧ ଭକତ

Śuddha-bhakata (in Odiya) ଶୁଦ୍ଧ-ଭକତ-ଚରଣ-ରେଣୁ, ଭଜନ-ଅନୁକୂଲ ଭକତ-ସେଵା, ପରମ-ସିଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ-ଲତିକାର ମୂଲ ମାଧଵ-ତିଥି, ଭକ୍ତି-ଜନନୀ, ଜତନେ ପାଲନ କୋରି କୃଷ୍ଣ-ବସତି, ବସତି ବୋଲି’ ପରମ ଆଦରେ ବୋରି ଗୌର୍ ଆମାର, ଜେ-ସବ ସ୍ଥାନେ, କୋରଲୋ ଭ୍ରମଣ ରଂଗେ ସେ-ସବ ସ୍ଥାନେ, ହେରିବୋ ଆମି, ପ୍ରାଣଯି-ଭକତ-ସଂଗେ ମୃଦଂଗ-ଵାଦ୍ଯ, ଶୁନିତେ ମନ, ଅବସର ସଦା ଜାଚେ ଗୌର-ବିହିତ, କୀର୍ତନ ଶୁନି ‘, ଆନଂଦେ ହୃଦୋଯ ନାଚେ ଜୁଗଲ-ମୂର୍ତି, ଦେଖିଯା ମୋର, ପରମ-ଆନଂଦ ହୋଯ, ପ୍ରସାଦ ସେବା କୋରିତେ ହୋଯ ସକଲ […]