ଶ୍ରୀ ନାମ

Śrī Nāma (in Odiya) ଗାଯ୍ ଗୋରା ମଧୁର୍ ସ୍ଵରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ଗୃହେ ଥାକୋ ଵନେ ଥାକୋ ସଦାହରିବୋଲେ ଡାକୋ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଭୁଲୋ ନାକୋ ଵଦନେ ହରିନାମ୍ କୋରୋ ରେ ମାଯା-ଜାଲେ ବଦ୍ଧ ହୋଯେ ଆଛୋ ମିଛେ କାଜ ଲୋଯେ ଏଖୋନ ଚେତନ ପେଯେ ରାଧା ମାଧଵ ନାମ ବୋଲୋ ରେ ଜୀଵନ ହୋଇଲୋ […]