ஸ்ரீ குரு பிரணாம

Śrī Guru praṇāma  ஓம் அஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்ஜன ஷலாகயா சக்ஷுர் உந்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா