ஸ்ரீல ஜகன்னாத பிரணதி

Śrī Jagannātha praṇāma (in Tamil) கௌராவிர்பாவ பூமேஸ்த்வம் நிர்தேஷ்டா ஸஜ்ஜனப்ரிய: வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜகன்னாதாய தே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா