ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil) நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம் லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம் யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம் பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம் முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி ரெகாங்க கண்ட ஸ்தித க்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பத்தம் இதி த்ருக் ஸ்வ லீலாபிர் ஆனந்த குண்டே ஸ்வ கொஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம் ததீயேஷிதாஞேஷு பக்தைர் ஜிதத்வம் புனஹ் ப்ரேம-தஸ்த்வம் ஷதா வ்ருத்தி வந்தெ […]