ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணதி

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Tamil) நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி ஸித்தாந்த சரஸ்வதி இதி நாமினே ஸ்ரீ வார்ஷபாநவீ தேவீ தயிதாய கிருபாப்தயெ கிருஷ்ண ஸம்பந்த விஞான தாயினே பிரபவே நம: மாதுர்யோஜ்ஜ்வல பிரேமாட்ய ஸ்ரீ ரூபானுக பக்தித ஸ்ரீ கௌர கருணா ஷக்தி விக்ரஹாய நமோஸ்துதே நமஸ்தே கௌர வாணீ ஸ்ரீ மூர்தயே தீன தாரிணே ரூபானுக விருத்தாபஸித்தாந்த த்வாந்த ஹாரிணே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீலா பிரபுபாத பிரணதி

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in English) நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமின் இதி நாமினே நம்ஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌர வாணி பிரசாரிணே நிர்விசெஷ சூன்னியவாதி பாஸ்சாத்திய தேஷ தாரிணே ஒலி திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ