ஸ்ரீ பஞ்ச தத்வ மந்திரம்

Śrī Pañca-tattva mantra (in Tamil) (ஜய) ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாஸாதி கௌர பக்த விருந்த ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா