ஸ்ரீ ரூப பிரணாம

Śrī Rūpa praṇāma (in Tamil) ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம்ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா