மங்கலாசரண

Maṅgalācaraṇa (in Tamil) வந்தே ஹம் ஸ்ரீகுரோ: ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம்ஷ்ச ஸ்ரீ ரூபம் ஸாக்ர்ஜாதம் ஸஹ கண ரகுநாதானஂஂவிதம் தம் ஸ ஜீவம் ஸாத்வைதம் ஸாவதூதம் பரிஜன ஸஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் ஸஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதான்ஷ்ச ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா