ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக

Śrī Śrī Gurv-aṣṭakam (in Tamil) ஸம்ஸார தாவானலலீட லோக த்ராணாய காருண்ய கனாகனத்வம் ப்ராப்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் மஹா ப்ரபோ கீர்த்தன ந்ருத்ய கீத வாதித்ர மாத்யன் மனஸோ ரஸேனா ரோமஞ்ச கம்பாஷ்ருதரங்க பாஜோ வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் ஸ்ரீ விக்ரஹாராதன நித்ய நாநா ஷ்ரிங்கார தன்மந்திர மார்ஜனாதௌ யுக்தஸ்ய பக்தாம்ஷ்ச நியுஞ்சதொபி வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரஸாத ஸ்வாத்-வன்ன த்ருப்தான் ஹரி […]