ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரணாம

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Tamil) ஹே கிருஷ்ண கருணா ஸிந்தோ தீன பந்தோ ஜகத் பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா