ஸ்ரீ ராதா பிரணாம

Śrī Rādhā praṇāma (in Tamil) தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வ்ருந்தாவனேஷ்வரீ விருஷபானு ஸுதே தேவீ ப்ரணமாமி ஹரி ப்ரியே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா