ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரணாம

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Tamil) வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ்ச கிருபா ஸின்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா