ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக

Śrī Śrī Gurv-aṣṭakam (in Tamil) ஸம்ஸார தாவானலலீட லோக த்ராணாய காருண்ய கனாகனத்வம் ப்ராப்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் மஹா ப்ரபோ கீர்த்தன ந்ருத்ய கீத வாதித்ர மாத்யன் மனஸோ ரஸேனா ரோமஞ்ச கம்பாஷ்ருதரங்க பாஜோ … Continue reading ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக