ஹரே கிருஷ்ண மஹா மந்திரம்

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Tamil) ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராமா ராமா ஹரே ஹரே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா