శ్రీ గురు ప్రణామ

Śrī Guru praṇāma (in Telugu) ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్ ఉన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద