అనాది కరమ ఫలే

Anādi Karama Phale (in Telugu) అనాది’ కరమ-ఫలే, పడి’ భవార్ణవ జలే, తరిబారే నా దేఖి ఉపాయ ఎఇ విషయ-హలాహలే, దివా-నిశి హియా జ్వలే, మన కభు సుఖ నాహి పాయ ఆశా-పాశ-శత-శత, క్లేశ దేయ అవిరత, ప్రవృత్తి-ఊర్మిర తాహే ఖేలా కామ-క్రోధ-ఆది ఛయ, బాటపాడే దేయ భయ, అవసాన హోఇలో ఆసి’ బేలా జ్ఞాన-కర్మ-ఠగ దుఇ, మోరే ప్రతారీయ లోఇ, అవశేషే ఫేలే సింధు-జలే ఎ హేనో సమయే, బంధు, తుమి కృష్ణ కృపాసింధు, […]