ఆమార్ జీవన్

Āmār Jīvan (in Telugu) ఆమార జీవన, సదా పాపే రత, నాహికో పుణ్యేర లేష పరేరే ఉద్వేగ, దియాఛి యే కోతో, దియాఛి జీవేరే క్లేశ నిజసుఖ లాగి’, పాపే నాహి డోరి, దయా-హీన స్వార్థ-పరో పర-సుఖే దుఃఖీ, సదా మిథ్యాభాషీ, పర-దుఃఖ సుఖ-కరో ఆశేష కామనా, హృది మాఝే మోర, క్రోధీ, దంభ-పరాయణ మద-మత్త సదా, విషయే మోహిత, హింసా-గర్వ విభూషణ నిద్రాలస్య హత, సుకార్యే విరత, అకార్యే ఉద్యోగీ ఆమి ప్రతిష్ఠ లాగియా, […]