ఓహె! వైష్ణవ ఠాకుర

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Telugu) ఓహె! వైష్ణబ ఠాకుర దొయార సాగర ఏ దాసె కోరుణా కోరి’ దియా పద-ఛాయా, శోధో హె ఆ మాయ, తొమార చరణ ధోరి ఛయ బెగ దోమి’, ఛయ దోష శోధి’ ఛయ గుణ దేహో’ దాసే ఛయ సత్సంగ, దేహో’ హె ఆమారే, బొషెఛి సంగేర ఆశే ఏకాకీ ఆమార, నాహి పాయ బల హరి-నామ-సంకీర్తనే తుమి కృపా కోరి’, శ్రద్ధా-బిందు దియా, దేహో కృష్ణ-నామ-ధనే కృష్ణ […]