ఓహె! వైష్ణవ ఠాకుర

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Telugu) ఓహె! వైష్ణబ ఠాకుర దొయార సాగర ఏ దాసె కోరుణా కోరి’ దియా పద-ఛాయా, శోధో హె ఆ మాయ, తొమార చరణ ధోరి ఛయ బెగ దోమి’, ఛయ దోష శోధి’ ఛయ … Continue reading ఓహె! వైష్ణవ ఠాకుర