కబే హ’బే బోలో

Kabe Ha’be Bolo (in Telugu) కబే హ’ బే బోలో సే-దిన అమార్ (ఆమార్) అపరాధ ఘుచి’, శుద్ధ నామే రుచి, కృపా-బాలే హ’ బే హృదోయే సంచార్ తృణాధిక హీన, కబే నిజే మాని’, సహిష్ణుతా-గుణ హృదయేతే ఆని’ సకలే మానద, ఆపని అమానీ, హో’ యే ఆస్వాదిబో నామ-రస-సార్ ధన జన ఆర, కోబితా-సుందరీ, బోలిబో నా చాహి దేహో-సుఖ-కరీ జన్మే జన్మే దాఓ, ఓహే గౌరహరి అహైతుకీ భక్తి చరణే తోమార్ […]