కృష్ణ పాదాంబుజ ప్రార్థనె

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Telugu) కృష్ణ తబ పుణ్య హబె భాఇ ఏ పుణ్య కోరిబే జబే రాధారాణీ ఖుషీ హబే ధ్రువ అతి బోలి తోమా తాఇ శ్రీ-సిద్ధాంత సరస్వతీ శచీ-సుత ప్రియ అతి కృష్ణ-సేవాయ జార తుల నాఇ సేఇ సే మొహాంత-గురు జగతేర్ మధే ఉరు కృష్ణ-భక్తి దేయ్ ఠాఇ ఠాఇ తార ఇచ్ఛా బలవాన్ పాశ్చాత్యేతే ఠాన్ ఠాన్ హోయ్ జాతే గౌరాంగేర్ నామ్ […]