శ్రీ గోవర్ధనాష్ఠకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu) (౧) కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల- సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి శక్రస్య ప్రాప బలిం స సాక్షాద్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౨) స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి అజానన్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౩) యత్రైవ కృష్ణో వృషభాను-పుత్ర్యా దానం గృహీతుం కలహం వితేనే శ్రుతేః స్పృహా యత్ర మహతి అతః శ్రీ- గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం ౪) స్నాత్వా సరః […]