శ్రీ నామ

Śrī Nāma (in Telugu) గాయ్ గోరా మధుర్ స్వరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే గృహే థాకో వనే థాకో సదాహరిబోలె డాకో సుఖే దుఃఖే భులో నాకో వదనే హరినామ్ కోరొ రే మాయా-జాలే బద్ధ హోయే ఆఛో మిఛే కాజ లోయే ఏఖోన చేతన పేయే రాధా మాధవ నామ బోలో రే జీవన హోఇలో […]