గురుదేవ్

Gurudeva (in Telugu) గురుదేవ్! కృపాబిందు దియా, కోరొ ఎఇ దాసె తృణాపేఖా అతి హీన సకల సహనే, బల దియా కోరొ, నిజ-మానే స్పృహ-హీన సకలె సమ్మాన కోరితె శకతి దేహో నాథ! జథాజథ తబె తో గాఇబొ, హరి-నామ-సుఖే … Continue reading గురుదేవ్