గోపీనాథ

Gopīnātha (in Telugu) భాగ-1 గోపినాథ్, మమ నివేదన శునో విషయీ దుర్జన, సదా కామ-రత, కిఛు నాహి మోర గుణ గోపీనాథ్, ఆమార భరసా తుమి తోమార చరణే, లోఇను శరణ, తోమార కింకొర ఆమి గోపీనాథ్, కెమోనే శోధిబే … Continue reading గోపీనాథ