గోపీనాథ

Gopīnātha (in Telugu) భాగ-1 గోపినాథ్, మమ నివేదన శునో విషయీ దుర్జన, సదా కామ-రత, కిఛు నాహి మోర గుణ గోపీనాథ్, ఆమార భరసా తుమి తోమార చరణే, లోఇను శరణ, తోమార కింకొర ఆమి గోపీనాథ్, కెమోనే శోధిబే మోరే నా జాని భకతి, కర్మే జడ-మతి, పోడేఛి సంసార-ఘోరే గోపీనాథ్, సకలి తోమార మాయా నాహి మమ బల, జ్ఞాన సునిర్మల, స్వాధీన నహే ఏ కాయా గోపీనాథ్, నియత చరణే స్థాన […]