గోరా పహున్

Gaurā Pahū (in Telugu) గోరా పహున్ నా భజియా మైను ప్రేమ-రతన-ధన హేలాయ హారాఇను అధనే జతన కోరి ధన తేయాగిను ఆపన కరమ-దోషే ఆపని డుబిను సత్సంగ ఛాడి ‘ కైను అసతే విలాస్ తే-కారణే లాగిలో జే కర్మ-బంధ-ఫాన్స్ విషయ-విషమ-విష సతత ఖాఇను గౌర-కీర్తన-రసే మగన నా హైను కేనో వా ఆఛయే ప్రాణ కి సుఖ పాఇయా నరోత్తమ్ దాస్ కేనో నా గేలో మరియా ధ్వని శ్రీ అమలాత్మ దాస […]