శ్రీల గౌరకిశోర ప్రణతి

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Telugu) నమో గౌర-కిశోరాయ సాక్షాద్-వైరాగ్య మూర్తయే విప్రలంభ-రసాంబోధే పాదాంబుజాయ తే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద