సావరణ-శ్రీ-గౌర-మహిమా

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Telugu) గౌరాంగేర దుటి పద, జార్ ధన సంపద, సే జానే భకతిరససార్ గౌరాంగేర మధురలీలా, జార్ కర్ణే ప్రవేశిలా హృదొయ నిర్మల భేలో తార్ జే గౌరాంగేర నామ లొయ్, తార హొయ్ ప్రేమోదొయ్ తారే ముఇ … Continue reading సావరణ-శ్రీ-గౌర-మహిమా