సావరణ-శ్రీ-గౌర-మహిమా

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Telugu) గౌరాంగేర దుటి పద, జార్ ధన సంపద, సే జానే భకతిరససార్ గౌరాంగేర మధురలీలా, జార్ కర్ణే ప్రవేశిలా హృదొయ నిర్మల భేలో తార్ జే గౌరాంగేర నామ లొయ్, తార హొయ్ ప్రేమోదొయ్ తారే ముఇ జాఇ బోలిహారి గౌరాంగగుణేతె ఝురే, నిత్యలీలా తారే స్ఫురే, సే జన భకతి-అధికారీ గౌరాంగేర సంగిగణే, నిత్యసిద్ధ కొరి’ మానే, సే జాయ్ బ్రజేంద్ర సుతపాశ్ శ్రీ గౌడమండలభూమి, జేబా జానే చింతామణి, తార […]