శ్రీ గౌరాంగ ప్రణామ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Telugu) నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమప్రదాయ తే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నె గౌర త్విషె నామ: ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద