లాలసామయీ ప్రార్థన

Lālasāmayī Prārthana (in Telugu) ‘గౌరాంగ’ బోలితే హబే పులక – శరీర ‘హరి హరి’ బోలితే నయనే బ’బే నీర ఆర కబే నితాఇ-చాన్దేర్ కోరుణా హోఇబే సంసార-బాసనా మోర కబే తుచ్ఛ హ’బే విషయ ఛాడియా కబే శుద్ధ హ’బే మన కబే హామ హెరబో శ్రీ-వృందావన రూప-రఘునాథ-పదే హోఇబే ఆకుతి కబే హామ బుఝబో సే జుగల-పీరితి రూప-రఘునాథ-పదే రహు మోర ఆశ ప్రార్థనా కోరోయే సదా నరోత్తమ-దాస ధ్వని శ్రీ అమలాత్మ […]