శ్రీ శ్రీ గౌర-నిత్యానందేర్ దయా

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Telugu) పరమ కోరుణ, పహూ దుఇ జన, నితాఇ గౌరచంద్ర సబ అవతార-సార శిరోమణి, కేవల ఆనంద-కంద భజో భజో భాఇ, చైతన్య నితాఇ, సుదృఢ బిశ్వాస కోరి’ విషయ ఛాడియా, సే రసే … Continue reading శ్రీ శ్రీ గౌర-నిత్యానందేర్ దయా