సంబంధాధిదేవ ప్రణామ

Sambandhādhideva praṇāma (in Telugu) జయతాం సురతౌ పంగోర్ మమ మంద-మతేర్ గతీ మత్సర్వస్వ పదాంభోజౌ రాధా-మదన-మోహనౌ ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద