ప్రేమ-ధ్వనీ స్తోత్ర

Prema-Dhvanī Prayers (in Telugu) జయ ఓం విష్ణు- పాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తరశత శ్రీ శ్రీమద్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏ.సి భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాద కీ జయ ఇస్కాన్-సంస్థాపనాచార్య, సేవియర్ ఆఫ్ ద హోల్ వऽల్డ్ జగద్ గురు శ్రీల … Continue reading ప్రేమ-ధ్వనీ స్తోత్ర