గౌర-ఆరతి

Gaura-ārati (in Telugu) (కీబ)జయ జయ గోరాచాందేర్ ఆరతి కో శోభా జాహ్నవీ-తట-వనే జగ-మన-లోభా దఖిణె నీతాఇచాంద్, బామే గదాధర నికటే అద్వైత, శ్రీనివాస ఛత్రధర బోసియాఛే గోరాచాంద రత్న-సింహాసనే ఆరతి కోరెన్ బ్రహ్మా-ఆది దేవ-గణే నరహరి-ఆది కోరి ‘ చామర ఢులాయ సంజయ ముకుంద బాసు ఘోషాది గాయ శంఖ బాజే ఘంటా బాజే బాజే కరతాల మధుర మృదంగ బాజే పరమ రసాల బహు కోటి చంద్ర జిని ‘ వదన ఉజ్జ్వల గల-దేశే […]