జయ రాధా-మాధవ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Telugu) (జయ) రాధా-మాధవ (జయ) కుంజవిహారీ (జయ) గోపి-జన-వల్లభ (జయ) గిరివరధారీ (జయ) యశోదానందన, (జయ) వ్రజజనరంజన, (జయ) యమునా-తీర వన-చారీ ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద