శ్రీ వ్రజధామ-మహిమామృత

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Telugu) జయ రాధే, జయ కృష్ణ, జయ వృందావన్ శ్రీ గోవింద, గోపినాథ, మదన మోహన్ శ్యామకుండ, రాధాకుండ, గిరి-గోవర్ధన్ కాలిందీ జమునా జయ, జయ మహావన్ కేశీ ఘాట, బంశీ-బట, ద్వాదశ కానన్ జాహా సబ … Continue reading శ్రీ వ్రజధామ-మహిమామృత