జీవ్ జాగొ

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Telugu) జీవ్ జాగో జీవ్ జాగో, గౌరచాంద బోలే కోత నిద్రా జాఒ మాయా పిశాచీర-కోలే భజిబొ బోలియా ఎసె సంసార-భితరే భులియా రోహిలె తుమి అవిద్యార భరే తొమారె లొఇతె ఆమి హొఇను అవతార ఆమి బినా బంధు ఆర కె ఆఛె తొమార ఏనెఛి ఔషధి మాయా నాశిబారొ లాగి హరి-నామ మహా-మంత్ర లఓ తుమి మాగి భకతి వినోద ప్రభు చరణే పడియా సెఇ హరినామ […]