శ్రీ రాధా ప్రణామ

Śrī Rādhā praṇāma (in Telugu) తప్త-కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభాను సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి-ప్రియే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద