శ్రీ నరసింహ ప్రార్థన

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Telugu) తవ కర-కమల-వరే నఖం అద్భుత-శృంగం దలిత హిరణ్యకశిపు-తను-బృంగం కేశవ ధృత-నరహరి-రూప జయ జగదీశ హరే ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు