శ్రీ తులసీ-కీర్తన

Śrī Tulasī-kīrtana (in Telugu) తులసీ కృష్ణ ప్రేయసీ నమో నమః రాధా-కృష్ణ-సేవా పాబొ ఎఇ అభిలాషీ యే తోమార శరణ లోయ్, తార వాంఛా పూర్ణ హోయ్ కృపా కోరి కోరొ తారె బృందావన-వాసీ మొర్ ఏ అభిలాష్, విలాస్ … Continue reading శ్రీ తులసీ-కీర్తన