శ్రీ దశావతార- స్తోత్ర

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Telugu) ప్రలయ పయోధి-జలే ధృతవాన్ అసి వేదమ్ విహిత వహిత్ర-చరిత్రమ్ అఖేదమ్ కేశవ ధృత-మీన-శరీర, జయ జగదీశ హరే క్షితిర్ ఇహ విపులతరే తిష్ఠతి తవ పృష్ఠే ధరణి- ధారణ-కిణ చక్ర-గరిష్ఠే కేశవ ధృత-కూర్మ-శరీర జయ జగదీశ … Continue reading శ్రీ దశావతార- స్తోత్ర