అభిధేయాధిదేవ ప్రణామ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Telugu) దీవ్యద్ వృందారణ్య కల్ప-ద్రుమాధః శ్రీమద్ రత్నాగార సింహాసనస్థౌ శ్రీమద్ రాధా శ్రీల గోవింద దేవౌ ష్రేష్ఠాలీభిః సేవ్యమానౌ స్మరామి ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద